1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رستمی
 تمامی کلاسهای آقای رستمی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1393/08/05 و 1393/08/06 برگزار نخواهد شد. . . .

93/08/04

وضعیت تشکیل کلاس آقای دارابی
تمامی کلاسهای آقای دارابی در روز چهارشنبه مورخ 1393/08/07 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/30

وضعیت تشکیل کلاس زبان خارجه عمومی
کلاس زبان خارجه عمومی (آقای براتی) در روز چهارشنبه مورخ 1393/7/30 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/30

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای آقاجانی
 کلاسهای آقای آقاجانی در روز پنجشنبه مورخ 1393/08/01 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/29

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم ابوالقاسمی
کلاسهای خانم ابوالقاسمی در روز سه شنبه مورخ 29/07/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/29

اطلاعیه آموزشی جهت دریات برگ انتخاب
 تمامی دانشجویان موظفند جهت دریافت برگ انتخاب واحد قطعی خود صرفا از تاریخ 1393/07/25 الی 1393/08/10 به واحد آموزش مراجع . . .

93/07/28

وضعیت تشکیل کلاس آقای آزادی
 کلاس طراحی فضای داخلی تجاری (مهندس آزادی) در روز دوشنبه مورخ 1393/07/28 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/28

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس رئیس محمدی
 کلاسهای مهندس رئیس محمدی در روز دوشنبه مورخ 1393/07/28 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/27

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای کریمی
کلاسهای آقای کریمی در روز یکشنبه مورخ 1393/07/27 برگزار نخواهد شد. . . .

93/07/27

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای کهزادی
کلاسهای آقای کهزادی در روز یکشنبه مورخ 1393/07/27 برگزار نخواهد شد.  . . .

93/07/27